BE ACTIVITY – Meetup Beyond Wealth Talk

BE ACTIVITY – Meetup Beyond Wealth Talk

Be Activity ✨ของ The Beyond Estates ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา Beyond Team ได้จัดกิจกรรม Meetup Beyond Wealth Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน